บริษัท เอ็น.เอ็ม.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

Project Reference

ถลางมหานคร ,ตลาดน้ำคลองวังกะทะ จังหวัดภูเก็ต

โครงการ :

ถลางมหานคร ,ตลาดน้ำคลองวังกะทะ จังหวัดภูเก็ต

สัญญางาน :

งานโครงสร้างและสถาปัตยกรรม

ประเภทงาน :

งานโครงสร้างและสถาปัตยกรรม Department Store ห้างสรรพสินค้า